gov-ua
Головне управління
Держпродспоживслужби у Львівській області

порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2008 р. N 334

ПОРЯДОК
використання наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у ветеринарній медицині

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації (відпуску),
придбання, перевезення, зберігання, застосування і ведення обліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
використовуються у ветеринарній медицині.

2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
використовуються тільки закладами ветеринарної медицини та
ветеринарними аптеками з метою лікування тварин, а прекурсори
також лабораторіями ветеринарної медицини та державними установами
ветеринарної медицини (далі - установи ветеринарної медицини) з
метою провадження діяльності, передбаченої установчими
документами.

3. Заклади ветеринарної медицини, ветеринарні аптеки та
установи ветеринарної медицини повинні мати ліцензію на
провадження відповідного виду діяльності згідно із Законом України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).

4. Ветеринарні препарати, що містять наркотичні засоби та/або
психотропні речовини, дозволені до застосування у ветеринарній
медицині (далі - препарати), реалізуються (відпускаються) закладам
ветеринарної медицини через ветеринарні аптеки.

Прекурсори можуть придбаватися у юридичних осіб, які мають
ліцензію на провадження відповідного виду діяльності.

5. Для придбання препаратів заклад ветеринарної медицини
надсилає ветеринарній аптеці замовлення за формою, що
встановлюється Держкомветмедицини, яке підписується керівником та
скріплюється печаткою закладу.

У замовленні зазначається найменування закладу ветеринарної
медицини, призначення препарату, з якою метою та для якої тварини
він виписаний, прізвище лікаря, найменування, кількість (словами)
і дозування препарату, а також спосіб застосування (для ін'єкцій,
зовнішнього застосування, внутрішнього вживання, очні краплі
тощо).

Замовлення на препарати оформлюється окремо від замовлень на
інші ветеринарні лікарські засоби і засоби ветеринарної медицини.

Придбання прекурсорів може здійснюватися без замовлення.

6. Препарати одержує матеріально відповідальна особа закладу
ветеринарної медицини за наявності доручення, оформленого в
установленому порядку. Під час їх одержання у присутності
зазначеної особи складається накладна.

7. Препарати та прекурсори перевозяться закладами та
установами ветеринарної медицини самостійно або із залученням в
установленому порядку підприємств, установ та організацій всіх
форм власності.

Перевезення препаратів здійснюється на підставі документів
суворої звітності та за умови збереження вантажу. Відповідальність
за охорону та збереження препаратів під час їх перевезення
покладається на керівника закладу ветеринарної медицини.

У разі потреби під час перевезення препаратів та прекурсорів
вантаж може супроводжуватися представником територіального органу
МВС.

8. Препарати та прекурсори беруться на облік в день
придбання.

В установі ветеринарної медицини придбані прекурсори
приймаються комісією в складі не менш як трьох осіб на чолі з
керівником установи або його заступником, про що складається
відповідний акт. Склад комісії затверджується наказом керівника
установи.

9. Препарати та прекурсори зберігаються з урахуванням їх
фізико-хімічних і токсикологічних властивостей у замкнених
вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні
(кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.

В установах ветеринарної медицини металеві шафи для
зберігання прекурсорів повинні бути надійно прикріплені до підлоги
чи стіни.

Зберігання не дозволених до використання у ветеринарній
медицині препаратів та прекурсорів забороняється.

10. Доступ до сейфів, металевих шаф і приміщень (кімнат), в
яких зберігаються препарати та прекурсори, надається лише особам,
які провадять діяльність, пов'язану з їх обігом, у порядку,
визначеному керівником закладу або установи ветеринарної медицини.

Після закінчення робочого дня сейфи, металеві шафи і
приміщення (кімнати), в яких зберігаються препарати та прекурсори,
замикаються, опечатуються або пломбуються. Ключі від цих сейфів,
металевих шаф і приміщень (кімнат), а також печатки і пломбіратори
зберігаються у матеріально відповідальних осіб, призначених
наказом керівника закладу або установи ветеринарної медицини.

11. Ветеринарні аптеки відпускають препарати тільки для
лікування тварин.

Препарати, виготовлені у порошках, таблетках чи драже
(ангро), відпускаються ветеринарними аптеками в упаковках
виробника з маркуванням українською мовою.

Відпуск препаратів, які упаковані лише в папір чи целофан або
на яких відсутнє маркування українською мовою чи які не
відповідають вимогам технічної документації, забороняється.

Препарати відпускаються в межах адміністративного району.

Забороняється відпуск препаратів з аптечних пунктів та
кіосків.

12. В установі ветеринарної медицини прекурсори видаються для
поточної роботи тільки з письмового дозволу керівника установи або
його заступника за вимогою, підписаною керівником структурного
підрозділу, в якій зазначається прізвище та посада особи, яка її
одержує.

Під час видачі прекурсорів особа, відповідальна за їх
зберігання, особисто перевіряє правильність оформлення супровідних
документів і якість упаковки, після чого підписує всі примірники
вимоги.

13. У закладах ветеринарної медицини застосовуються лише
препарати, зареєстровані в Україні в установленому законодавством
порядку.

Використання препаратів без призначення ветеринарного лікаря,
а також тих, які за експертним висновком лабораторії аналізу
якості не придатні до застосування, забороняється.

Препарати призначаються ветеринарними лікарями відповідно до
медичних показань з обов'язковим записом про це в амбулаторному
журналі (історії хвороби).

У разі призначення препаратів, що містять наркотичні засоби,
більш як на три дні подальше їх застосування підтверджує комісія
закладу ветеринарної медицини (далі - комісія), про що складається
протокол у двох примірниках. Комісія утворюється в складі не менш
як трьох осіб з числа працівників закладу, яку очолює керівник
(його заступник чи особа, що виконує їх обов'язки), відповідним
наказом. Якщо у закладі працює менш як три особи, до складу
комісії включаються також представники установ ветеринарної
медицини. Протокол підписується всіма членами комісії і
затверджується керівником закладу ветеринарної медицини, якщо він
не очолює комісію. Один примірник протоколу передається
ветеринарній аптеці, яка відпускатиме препарат. Номер і дату
складення протоколу ветеринарний лікар записує в амбулаторному
журналі (історії хвороби).

14. Порожні ампули, в яких містилися препарати та прекурсори,
знищуються не рідше ніж один раз на десять днів, про що
складається акт за формою згідно з додатком 1, який підписується
всіма членами комісії.

Керівники установ ветеринарної медицини, в яких
застосовуються прекурсори в ампулах, повинні встановити і
затвердити письмовим наказом порядок приймання-передачі порожніх
ампул.

Не придатні до застосування препарати та прекурсори
підлягають знищенню згідно з Порядком знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених
непридатними для подальшого використання або переробки, а також
відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня
2001 р. N 299 ( 299-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 13, ст. 558).

15. У закладах ветеринарної медицини забороняється:

розфасовувати, пересипати, пересівати і перекладати в іншу
тару препарати;

змінювати етикетки на упаковках препаратів, виготовлених в
аптечних закладах або на підприємстві.

16. Запаси прекурсорів в установах ветеринарної медицини не
повинні перевищувати одномісячної потреби в них.

17. Рекламування препаратів та прекурсорів здійснюється
відповідно до статті 35 Закону України "Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ).

18. У закладах та установах ветеринарної медицини, а також їх
відділеннях, кабінетах і постах, амбулаторіях, пунктах, в яких
дозволяється зберігання і застосування препаратів та прекурсорів,
ведеться їх облік у журналах за формою згідно з додатком 2.

Журнали обліку препаратів та прекурсорів нумеруються,
шнуруються, підписуються керівником закладу чи установи
ветеринарної медицини та скріплюються печаткою.

Журнали обліку препаратів та прекурсорів, що ведуться у
відділеннях, кабінетах, постах, амбулаторіях, пунктах,
підписуються керівником закладу або установи ветеринарної
медицини, яким вони підпорядковуються, і скріплюються печаткою
закладу або установи.

Відомості про операції, пов'язані з реалізацією (відпуском),
придбанням, перевезенням, прийманням, зберіганням препаратів та
прекурсорів, заносяться до журналу обліку препаратів та
прекурсорів у день їх проведення.

19. Документи про реалізацію (відпуск), придбання,
перевезення, приймання, зберігання, застосування і облік
препаратів та прекурсорів, зазначені у цьому Порядку, зберігаються
протягом п'яти років (не враховуючи поточного року). Після
закінчення зазначеного строку такі документи знищуються шляхом
спалювання, про що комісія складає відповідний акт.

20. Заклади та установи ветеринарної медицини проводять
щокварталу в установленому порядку інвентаризацію препаратів та
прекурсорів. Копії документів, складених за результатами такої
інвентаризації, подаються Комітетові з контролю за наркотиками.
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників
балансу результатам проведеної інвентаризації препаратів та
прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення
подаються територіальним органам МВС.

21. Керівники закладів та установ ветеринарної медицини і
ветеринарних аптек зобов'язані:

забезпечити конфіденційність інформації про проведення
операцій, пов'язаних з реалізацією (відпуском), придбанням,
перевезенням, прийманням, зберіганням препаратів та прекурсорів;

ознайомити матеріально відповідальних осіб з наказом про їх
призначення, зокрема тимчасово, на роботу, пов'язану з реалізацією
(відпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберіганням,
застосуванням і веденням обліку препаратів та прекурсорів.

Додаток 1
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(підпис)
____________________________________
(ініціали та прізвище керівника
закладу (установи)

___ _______________20__ р.

АКТ
про знищення порожніх ампул, у яких зберігалися
препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні
речовини, і прекурсори у закладах та установах
ветеринарної медицини

Комісія у складі_____________________________________________
(посада, ініціали та прізвище голови
__________________________________________________________________
та члена комісії)
__________________________________________________________________

знищила ___ ____________20__ р. порожні ампули, в яких зберігалися
препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, і
прекурсори, використані за період з ___ ____________20__ р. по
___ ____________20__ р. (включно), в кількості

_________________________________________________________________,
(цифрами і словами)

у тому числі за найменуваннями:

------------------------------------------------------------------
| Найменування препарату, прекурсору | Кількість |
| | (цифрами і словами) |
|--------------------------------------+-------------------------|
| | |
|--------------------------------------+-------------------------|
| | |
|--------------------------------------+-------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

Порожні ампули знищені шляхом розчавлювання. Рештки
знаходяться у спеціально відведених місцях.

Голова комісії _______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _______________ ______________________

Додаток 2
до Порядку

_____________________________________
(найменування закладу або установи
ветеринарної медицини)

ЖУРНАЛ
обліку в закладах або установах ветеринарної
медицини препаратів, що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини, та прекурсорів

Найменування препарату або прекурсору _______________________

Одиниця виміру ______________________________________________

-------------------------------------------------------------------------
| Дата | Надходження | Витрата |Зали-|
| одержання |-----------------------------+-----------------------| шок |
|(придбання)| звідки |кіль-|підпис| дата | кому |кіль-| підпис | |
| |одержано |кість|мате- |видачі|видано|кість|----------| |
| |і номер | |ріаль-| |(на що| |ви- |одер-| |
| |документа| |но | |витра-| |дано|жано | |
| | | |відпо-| |чено) | | | | |
| | | |віда- | | | | | | |
| | | |льної | | | | | | |
| | | |особи | | | | | | |
|-----------+---------+-----+------+------+------+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-------------------------------------------------------------------------

Державні сайти України